มะเร็งลำไส้ใหญ่

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่พบได้บ่อยในปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การรับประทานเนื้อสัตว์มาก แต่รับประทานผักและผลไม้น้อย เป็นต้น
2014-10-29 22:16:17

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่พบบ่อยที่สุด แซงหน้ามะเร็งปากมดลูกไปแล้ว ในบ้านเราคงเคยได้ยินคะแนะนำให้ผู้หญิงตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองหรือไปพบแพทย์...
2014-10-29 22:16:33

มะเร็งปากมดลูก

หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงเปํนอันดับสอง สาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนเเปปปิโลมาไวรัส ...
2014-10-29 22:16:48

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี

ในประเทศไทย มะเร็งตับพบมากเป็นอับดับหนึ่งในเพศชายและอันดับสามในเพศหญิงสาเหตุสำคัญคือการติดเชื้อไว้รัสตับอักเสบบี ซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน...
2014-10-29 22:17:02

อุบัติเหตุจราจรทางถนน

อุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน การเจ็บป่วย พิการไปจนถึงการเสียชีวิต การแก้ไขปัญหานี้มีหลากหลายมิติตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ...
2014-10-29 22:17:17

ปัญหาการดื่มสุรา

ในแต่ละปี ประเทศไทยต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมีสาเหตุมาจากสุราไปไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาททางด้านสังคม สุราก่อให้เกิดความรุนแรง การข่มขืน การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม...
2014-10-29 22:17:33

เอชไอวี / เอดส์

เอชไอวี เป็นไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ทำให้ติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย เช่น วัณโรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบและไว้รัสที่ทำให้ตาบอด...
2014-10-29 22:17:53

ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจากเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเสียเลือดเรื้อรัง มีพยาธิ ตลอดจนความผิดปกติทางพันธุกรรมแต่สำหรับผู้ป่วยในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก...
2014-10-29 22:18:07

ภาวะทุพโภชนา

ปริมาณอาหารที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ หากน้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะผอมส่งผลให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญาไม่เหมาะสมแถมยังเจ็บป่วยง่าย รุนแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว...
2014-10-29 22:18:21

โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

แต่ละปีจะมีคนไทยเสียชีวิตจากทั้งสองโรคนี้ถึง 30,000 กว่าราย ต่อปี และปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคนี้โดยตรงมีเพียงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด...
2014-10-30 21:29:30
1 2 Next