แชร์หน้านี้

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ วิธีการตรวจที่เหมาะสม ความหมายของผลตรวจ/รายละเอียดของวิธีการตรวจ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้น ความครอบคลุมตามสิทธิประกันสุขภาพ
โรคโลหิตจาง การตรวจเลือด ด้วยวิธีตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (HCT) ฮีโมโกลบิน (Hb)ต่ำกว่า 11 กรัม/เดซิลิตร หรือ ฮีมาโตคริท(Hct)ต่ำกว่าร้อยละ 33 หากพบว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ควรได้รับการเสริมธาตุเหล็กโดยการบริโภคอาหารหรือการรับประทานธาตุเหล็กเสริม สิทธิข้าราชการ
การติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ จากการให้คำปรึกษา counseling ก่อนและหลังการตรวจเลือด ท่านจะได้รับการให้คำแนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์ สิทธิข้าราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ปัญหาการดื่มสุรา แบบสอบถาม ASSIST สามารถวัดระดับการติดสุราได้ที่ http://www.1413.in.th/audit/drinkingProblems.htm ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกสุรา ผ่านสายด่วน 1413 การบำบัดสามารถใช้สิทธิได้ทุกสิทธิประกันสุขภาพ
ประวัติการสูบบุหรี่/ ยาสูบ มาตรการ 5A 5A คือ มาตรการช่วยเลิกบุหรี่/ยาสูบ ประกอบด้วย Ask, Advise, Assess, Assist และ Arrange Ask คือ การสอบถามถึงประวัติการสูบบุหรี่/ยาสูบ Advise คือการให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่/ยาสูบ Assess คือการประเมินความพร้อมในการเลิกบุหรี่/ยาสูบ Assist คือการบำบัดตามความเหมาะสม (ยาสมุนไพร ยาอดบุหรี่ หรือ สารนิโคตินทดแทน) เพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่/ยาสูบ Arrange คือการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบำบัด ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ผ่านสายด่วน 1600 การบำบัดสามารถใช้สิทธิได้ทุกสิทธิประกันสุขภาพ
ภาวะพร่องโภชนาการ การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมซักประวัติในผู้สูงอายุ สามารถอ่านได้จากการทำแบบตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารออกกำลังกาย ทุกสิทธิประกันสุขภาพ
ความดันโลหิต วัดความดันโลหิต ระดับความดันโลหิตตัวบน (systolic blood pressure, SBP) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ140 /มม.ปรอท และ/หรือ ระดับความดันโลหิตตัวล่าง (diastolic blood pressure, DBP) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ90 /มม.ปรอทแปลว่า ท่านมีความดันโลหิตสูง ลดน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จำกัดเกลือหรืออาหารเค็ม ออกกำลังกาย ลด/เลิกดื่มแอลกอฮอล์ ทุกสิทธิประกันสุขภาพ
โรคมะเร็งปากมดลูก pap smear หรือ VIA การตรวจแปปสเมียร์ (Pap smear) เป็นการใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูก ป้ายใส่สไลด์และส่งตรวจ การตรวจวีไอเอ (Visual Inspection with Acetic acid) เป็นการใช้น้ำส้มสายชูเจือจางชโลมปากมดลูกแล้วตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ ควรตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกๆ 5 ปี ทุกสิทธิประกันสุขภาพ
โรคเบาหวาน การตรวจเลือดด้วยการเจาะระดับน้ำตาล ในเลือดหลังงดอาหาร (fasting plasma glucose หรือ FPG) การวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายหลังงดอาหาร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ) หากค่า FPG มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dl (7 mmol/l) ท่านจะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหากระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dl จะถือว่าท่านเป็นโรคเบาหวาน หากค่า FPG มีค่าระหว่าง 100-125 mg/dl แสดงว่าท่านมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ลดน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จำกัดเกลือหรือของเค็ม ออกกำลังกาย ลด/เลิกดื่มแอลกอฮอล์เลิกบุหรี่ สิทธิข้าราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
โรคไวรัสตับอักเสบบี ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg + Anti-HBs) แอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg): ให้ผลบวก แปลว่า ท่านกำลังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs): ให้ผลบวก แปลว่า ท่านมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ให้ผลลบ แปลว่า ท่านไม่มี ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและหายจากโรคแล้ว ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันจึงไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น และไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอีก หากท่านไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีหรือ Anti-HBs ให้ผลลบท่านควรได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี -
โรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจประเมินความเสี่ยงรวมด้วย Global risk score สามารถอ่านได้จากการทำแบบตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายได้ ลดน้ำหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จำกัดเกลือหรือของเค็ม ออกกำลังกาย ลด/เลิกดื่มแอลกอฮอล์เลิกบุหรี่ -
ความสามารถในการขับขี่ วัดสายตา (visual acuity) การวัดระดับสายตาด้วยการอ่านตัวเลขที่ระบุไว้บนชาร์ตที่เรียกว่า Snellen’s chart โดยการปิดตาแล้วอ่านออกเสียงทีละข้าง หากพบว่าสายตาสั้นหรือยาวกว่าปกติ ท่านควรตัดแว่นเพื่อแก้ไขสายตา หากจำเป็นต้องขับขี่ สิทธิข้าราชการ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation การคลำชีพจร เป็นการจับชีพจรการเต้นของหัวใจ หากพบว่าหัวใจท่านมีการเต้นผิดจังหวะ ท่านควรได้รับการวินิจฉัยด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพิ่มเติม -

 

*** ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความหมายของผลการตรวจ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นของแต่ละรายการตรวจ ได้ที่หนังสือ “เช็คระยะสุขภาพ: ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย” ที่ www.hitap.net